O mnie

J.Imielska

PL

Joanna Imielska urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 2013 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej. W latach 2002 – 2008 Prodziekan, a od 2008 roku Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1990-91 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

EN

Joanna Imielska was born in Bydgoszcz. From 1983 to 1988 she studied at the Academy of Fine Arts in Poznan (now University of Arts) and graduated with distinction from the Drawing Studio of Professor Izabella Gustowska. Since 1989 she has worked at Poznan University of Arts where since 1994 she has run her own drawing studio. Imielska has been Dean of the Faculty of Art Education at the University of Arts in Poznan since 2008. In 2013 she received the title of Professor. From 1990 to 1991 and in 1997 Imielska held a scholarship of the Minister of Culture and Art, and in 2005 – a scholarship of the Minister of Culture. She occupies herself in drawing and painting.

DE

Joanna Imielska wurde in Bydgoszcz geboren. In den Jahren 1983 – 1988 studierte sie an der Staatlichen Hochschule für bildende Kunst in Posen (aktuell: Kunstuniversität). Sie erzielte ein Diplom mit Auszeichnung am Lehrstuhl für Zeichnung bei Frau Professor Izabella Gustowska. Seit 1989 arbeitet sie an der Kunstuniversität zu Posen, seit 2013 als Professorin. Seit 1994 führt sie den Lehrstuhl für Zeichnung an der Fakultät für Künstleriche Erziehung. In den Jahren 2002-2008 war sie Prodekanin, uns seit 2008 ist sie Dekanin der Fakultät für Künstlerische Erziehung. In den Jahren 1990-1991 und 1997 war Joanna Imielska Stipendiatin des Ministers für Kultur und Kunst sowie des Kulturministers im Jahr 2005. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit Zeichnung und Malerei.