O mnie

J.Imielska

PL

Joanna Imielska urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 2013 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W latach 2002 – 2008 pełniła funkcję Prodziekana, a w latach 2008 – 2016 Dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1990-91 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. W 2014 roku odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

EN

Joanna Imielska was born on 16.11.1962 in Bydgoszcz. From 1983 to 1988 she studied at the Academy of Fine Arts in Poznan (now the University of Art) and graduated with distinction from the Drawing Studio of Professor Izabella Gustowska. Since 1989 she has worked at Poznan University of Art, where since 1994 she has run her own drawing studio. In 2013 she received the title of Professor. From 2002 to 2008 she was the Vice Dean, and from 2008 to 2016 the Dean of the Department of Artistic Education of the Poznan University of Art. From 1990 to 1991 and in 1997 Imielska held a scholarship from the Minister of Culture and Art, and in 2005 a scholarship from the Minister of Culture. In 2014 she was awarded a medal “Merit of Culture Gloria Artis”. She occupies herself in drawing and painting.

DE

Joanna Imielska wurde in Bydgoszcz geboren. In den Jahren 1983 – 1988 studierte sie an der Staatlichen Hochschule für Bildende Kunst in Posen (aktuell: Kunstuniversität). Sie erzielte ein Diplom mit Auszeichnung am Lehrstuhl für Zeichnung bei Frau Professor Izabella Gustowska. Seit 1989 arbeitet sie an der Kunstuniversität in Posen, seit 2013 als Professorin. Seit 1994 führt sie den Lehrstuhl für Zeichnung an der Fakultät für Künstlerische Erziehung und Kuratierung. In den Jahren 2002-2008 war sie Prodekanin, 2008-2016 war sie Dekanin der Fakultät für Künstlerische Erziehung. In den Jahren 1990-1991 und 1997 war Joanna Imielska Stipendiatin des Ministers für Kultur und Kunst sowie des Kulturministers im Jahr 2005. Im Jahr 2014 wurde sie mit der Bronze-Medaille „Verdienst für Kultur Gloria Artis“ ausgezeichnet. Sie beschäftigt sich vorwiegend mit Zeichnung und Malerei.