Koło czasu

Koło czasu - Wheel of Time - Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Rafał Boettner-Łubowski („Nieortodoksyjne reinkarnacje geometrii“, 2014): Sztuka Joanny Imielskiej stanowi ciekawą i poruszającą jednocześnie enklawę w pejzażu współczesnych poszukiwań artystycznych. Wyczuwa się, że jej przejawy wynikają z dojrzałych wyborów oraz realizacji autentycznych i szczerych zamierzeń twórczych Autorki. Pomimo zauważalnej spójności, malarskie i rysunkowe obrazy tej artystki w harmonijny i zasadny sposób łączą pewne antytetyczne sprzeczności, a ich odbiór może odbywać się na rozmaitych poziomach recepcji. I tak na przykład, Imielska w zamierzony i celowy sposób prowokuje wizualną dekoracyjność w swych rysunkowych i malarskich kompozycjach, a jednak „dekoracyjność” ta jest tak naprawdę pierwszą warstwą kontaktu ze wspomnianymi dziełami, za którą, przy bliższym oglądzie, daje o sobie znać potencjał ich refleksyjnej i symbolicznej zawartości. Poznając poszczególne przejawy dorobku twórczego autorki „Labiryntów” i „Zapisanych godzin”, jasne staje się to, że artystka czyni z geometrii symboliczny i strukturalny fundament swojej twórczości, a jednak daleka jest ona od utopijnych i radykalnych jednocześnie przekonań i rozwiązań charakterystycznych dla dokonań niektórych reprezentantów ubiegłowiecznej abstrakcji geometrycznej. Geometria w ujęciu Imielskiej nie istnieje w czystej, suchej i sterylnej postaci, lecz trwa ona w zasadnej koegzystencji z innymi rozstrzygnięciami twórczymi, które pozwalają na sugestywne uaktywnianie się jej symbolicznego i emocjonalnego potencjału. [EN] Rafał Boettner-Łubowski ("UNORTHODOX REINCARNATIONS OF GEOMETRY", 2014): Art of Joanna Imielska is an interesting and, at the same time, moving enclave in the landscape of contemporary artistic explorations. One feels that its manifestations arise from mature choices and the realizations of the artist’s authentic and sincere creative intentions. Despite noticeable consistency, paintings and drawings of the artist combine in a harmonious and reasonable way some antithetical contradictions, and their reception can take place at different levels. For example, Imielska intentionally and purposefully provokes visual decorativeness in her drawing and painting compositions, but this "decorativeness" is actually the first layer in contact with her works. Behind it, on closer inspection, their potential of reflective and symbolic content makes itself felt. Familiarizing oneself with the various manifestations of the artistic output of the author of "Labyrinths" and "Saved Hours", it becomes clear that the artist makes geometry symbolic and structural foundation of her work, but Imielska is far from utopian and, simultaneously, radical beliefs and solutions specific to the works of some representatives of last century geometric abstraction. Geometry in terms of Imielska does not exist in a clean, dry and sterile form, but appears in a reasonable coexistence with other creative solutions that allow suggestive activating its symbolic and emotional potential.

Galeria