Projekt Nowy Jork

Projekt Nowy Jork - New York Project - Polish & Slavic Center - New York - USA

Opis

[PL] Joanna Imielska: „Projekt Nowy Jork“ związany jest z moją pierwszą podróżą do tego miasta, we wrześniu 2017 roku. Sam proces poznawania Nowego Jorku połączony był z wytyczaniem tras i całodziennym zwiedzaniem, z uważnością, zapamiętywaniem, oswajaniem, wyszukiwaniem szczegółów, które mnie inspirowały, zapisywaniem wrażeń z każdego dnia. Późniejsza praca, już w Polsce, odbywała się według następującego schematu: obserwacja – wygaszanie – zapominanie – przywracanie na nowo w zupełnie innej perspektywie. Powstał mój osobisty pamiętnik dedykowany Nowemu Jorkowi. Prace nawiązują do kartek pocztowych, wysyłanych z podróży, kiedyś bardzo popularnych, obecnie zastąpionych przez znacznie szybsze i wygodniejsze formy przekazu informacji. Są to rysunki, akwarele, kolaże, w których bardzo ważną rolę pełnią teksty: moje notatki oraz informacje zaczerpnięte z przewodników i książek o Nowym Jorku. W procesie twórczym na nowo odkrywałam to miasto, nie próbowałam niczego przyśpieszać, prace przybrały charakter osobliwych mandali, wszystko płynęło i narastało swoim rytmem pełnym harmonii, skupienia i spokoju. [EN] Joanna Imielska: My travels always take place between: time and space, what is real and what is fictional, what we experience and what is apparent experience, rushing and concentrating, tradition and modernity. "The New York" project is related to my first trip to this city in September 2017. The very process of getting to know New York was connected with marking out routes and day-long sightseeing, with mindfulness, memorizing, familiarising, searching for details that inspired me, recording impressions from each day. The later work, already in Poland, took place according to the following scheme: observation - extinction - forgetting - restoring in a completely different perspective. I created my personal diary dedicated to New York. The works are connected with postcards sent from travels, once very popular, but now replaced by much faster and more convenient forms of communication. There are drawings, watercolors, collages in which texts play a very important role: my notes and information taken from guides and books about New York. In the creative process, I rediscovered the city. I did not try to rush anything, and the work took on the character of a curious mandala, with everything flowing and growing with its rhythm full of harmony, concentration and peace.

Galeria