21 Prezentacje

21 Prezentacje Leszno 2020. Na początku zmieniła się pogoda - 21st Presentations Leszno 2020: In the beginning the weather changed - Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Marcin Kochowicz („Na początku zmieniła się pogoda” to temat 21 Prezentacji – Leszno 2020): Kluczem do tego wieloznacznego tytułu jest to, co stanowi immanentną cechę czasów, w ktorych żyjemy, a jest nią słowo zmiana. Jedno dzisiaj jest mniej lub bardziej dla wszystkich oczywiste: rozpoznany, komfortowy i przewidywalny świat wydaje się nam coraz bardziej umykać. Można powiedzieć, że na naszych oczach przemija postać świata. Na niebie widać coraz więcej chmur... Robert Brzęcki (kurator wystawy): Jestem przekonany, że zmiany, które widzimy za oknem prędzej czy później pojawią się w praktykach artystycznych. A jeśli nie, większość realizacji twórczych będzie nic nie znaczącym bibelotem wprzęgniętym w precesję symulakrów w świecie „po orgii”. Będzie to rzeczywistość wyestetyzowana do granic możliwości, jednak dominująco nieludzka i ogołocona we wszystkich możliwych wymiarach, a twórcy i odbiorcy zapadną „na wieki wieków” w głęboką anestezję. I Nagroda – Prezydenta Miasta Leszna została przyznana Joannie Imielskiej: za wyjątkową subtelność w kreowaniu przestrzeni metaforycznych, gdzie indywidualny ślad staje się uniwersalną opowieścią o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. [EN] Marcin Kochowicz: In the introduction inviting the Artists to participate in 21st Presentations – Leszno 2020, in which we encouraged them to face the slogan ”In the beginning the weather changed“, we defined the outline of our intentions and the nature of the project: The key to this ambiguous title is that what is an inherent feature of the times we live in, and that is the word ”change”. One thing is more or less obvious to everyone today: the recognized, comfortable and predictable world seems to us to be increasingly missing. It can be said that the fashion of this world passeth away before our eyes. More and more clouds are gathering in the sky... Robert Brzęcki (curator): I firmly believe that the changes we see outside the window will sooner or later appear in artistic practices. And if not, most of the creative works will be insignificant trinkets caught up in the precession of simulacra in the world ”after the orgy”. It will be a reality aestheticized to the limits of its possibilities, but acutely inhuman and destitute in all possible dimensions, and artists as well as viewers will fall ”forever and ever“ into deep anaesthesia. Ist Prize of the Leszno City President – Joanna Imielska: for exceptional subtlety in creating metaphorical spaces, where an individual trace becomes a universal story about the past, present and future. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria