Linie

Linie - Lines

Opis

[PL] Ewa Urbańska („Przestrzeń w malarstwie i przestrzeń malarska. Szkice o malarskiej interpretacji przestrzeni i czasu w twórczości kilku artystów“, 2014): Prace z cyklu „Linie“ cechuje synteza, symetria i powściągliwość kolorystyczna. Trójkąt staje się symbolem poznania, zaś zaznaczone w nim błękitną linią kierunki obrazują związki świata i kosmosu. Strukturę kompozycji z trójkątami tworzyła Imielska przez walorowe zróżnicowanie tła pokrytego siatką trójkącików i głównej figury. Wydaje się, że specjalnie estetyzowała powierzchnie i pogłębiała efekt świetlistości używając srebrnego sztyftu. Niekiedy decydowała się na precyzyjnie wprowadzone akcenty barwne, gdy we wnętrze głównego motywu – trójkąta wpisywała błękitną kreskę akcentującą podstawę, sieczne i osie figury, a niekiedy też cienkie linie sił ułożone w koła, łuki, wiązki promieni. W kilku przypadkach był to pasek złożony z trzech podstawowych barw: błękitu, czerwieni i żółci – uproszczonego znaku barwnego widma światła białego. Artystka przechodzi od „malarskiego” opisu natury opartego na widzeniu i odczuwaniu do bardziej filozoficznego, gdzie matematyczno-fizyczna prawda o naturze i wieczności układa się w linie sił i znaki pierwsze: kwadrat, koło, równoramienny trójkąt. Sprowadzenie elementów przedstawiających do formuł geometrycznych można odczytać jako obiektywizację, próbę dotarcia rysunkiem do ideału. Dla Imielskiej ważna stała się przestrzeń absolutna, matematyczna, co pozwala szukać egzegezy cyklu w pitagorejskiej mierze i liczbie czy zagadnieniach eurytmii i harmonii. [EN] Ewa Urbańska (“Painting Space and Space in Painting”, 2014): In “Lines” the drastic limitation of the means of expression to the lines and basic shapes of a square, circle and triangle meant cleaning the painting of the elements of mimesis. Bringing the presenting elements down to geometric formulas can be read as objectivization, an attempt to reach the ideal by drawing. The artist moves from a ‘painterly’ description of nature based on vision and feeling to a philosophical one, where the mathematical and physical truth about nature and eternity is being arranged into force lines and first signs: a square, a circle, an isosceles triangle. The inner brightness of the composition may express the ideas of Veritas and Aeternitas. The triangle becomes a symbol of cognition, while the directions marked with a blue line illustrate the relations between the world and the cosmos. For Imielska, absolute and mathematical space has become important, which allows her to search for the exegesis of the series in Pythagorean proportions and numbers, or the issues of eurhythmia and harmony. / FOT. MAREK KLIMASZEWSKI

Galeria