Pekin

Pekin - Beijing

Opis

[PL] Joanna Imielska („Anatomia czasu“, 2020): Cykl prac „Pekin” powstał w 2019 i 2020 roku. „Pekin”, w przeciwieństwie do „Szanghaju” który jest wypowiedzią bardzo osobistą – ma charakter zdecydowanie ogólny, uniwersalny, stanowi rys historyczny, oscyluje między tradycją i współczesnością. Jest to dla mnie miasto o przeciwstawnych symbolach, jak taoistyczne yin i yang z uzupełniającymi się siłami: słońcem i księżycem, dniem i nocą, latem i zimą, radością i smutkiem, ogniem i wodą, wiatrem i ziemią, liczbami nieparzystymi i parzystymi. Zdecydowanie bardziej preferuję dawny Pekin ze Świątynią Nieba, Zakazanym Miastem, Pałacem Letnim, Parkiem Zhongshan i Świątynią Lamajską. Prace wpisałam w oryginalny, przywieziony z Chin papier z półkolistym kształtem na złotym tle. Wykorzystałam kształt wachlarza, przedmiotu, zajmującego ważne miejsce w historii Chin i bardzo popularnego obecnie, przedmiotu codziennego użytku oraz przedmiotu dekoracyjnego z różnymi motywami: ważnymi wydarzeniami, scenami z życia, architekturą, pejzażami, kwiatami. Dopisałam swoje wachlarze. [EN] Joanna Imielska: (“Anatomy of Time”, 2020): I needed more time to describe my “Beijing”, a series of works was only created in 2019 and 2020. “Beijing”, unlike “Shanghai”, which is a very personal statement – has a definitely general, universal character, touches on history, oscillates between tradition and modernity. For me, it is a city with opposite symbols, like Taoist yin and yang, with complementary forces: sun and moon, day and night, summer and winter, joy and sorrow, fire and water, wind and earth, odd and even numbers. I definitely prefer former Beijing with the Temple of Heaven, the Forbidden City, the Summer Palace, Zhongshan Park and Lama Temple. I have inscribed the works in the original, brought from China, paper with a semi-circular shape on the golden background. I used the shape of a fan, an object that occupies an important place in Chinese history and which is very popular today, the object of everyday use and decorative object with various motifs: important events, scenes from everyday life, architecture, landscapes, flowers. I added my fans. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria