Ziarnko prawdy

Ziarnko prawdy - A Grain of Truth

Opis

[PL] Joanna Imielska („Anatomia czasu“, 2020): Leszno nie jest kierunkiem moich podróży, jest po Bydgoszczy i Poznaniu trzecim miastem, z którym jestem związana w szczególny sposób, już wcześniej dedykowałam temu miastu prace z cyklu „Labirynty” (2008) i „Zapisane godziny” (2012), w 2018 roku zapisało się ono w „Ziarnku prawdy”(temat 20 Prezentacji – Leszno 2018). Realizując prace z tego cyklu („Kartki z pamiętnika” i „Listy do”), inspirowałam się legendami z terenów leszczyńskich, zebranych w 1928 roku przez dr Bronisława Świderskiego w publikacji pt. „Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej” między innymi o „Rycerzu Wieniawie Pierścieniu”, „Skarbach Twardowskiego”, „Białej damie w zamku rydzyńskim”, o „Śmiałku-Pastuszku”, oraz informacjami z „życia Leszna” zaczerpniętymi z codziennych gazet. Próbowałam te dwa światy powiązać, znaleźć bezpośrednie przełożenie między czasem dawnym a obecnym, znaleźć analogię między legendą a faktem. Prace przybrały charakter widokówek i listów umieszczonych w kopertach, gotowych do rozesłania. [EN] Joanna Imielska (“Anatomy of Time”, 2020): Leszno is not the destination of my journeys, it is the third city after Bydgoszcz and Poznań with which I am connected in a special way, I had already dedicated works from the series “Labyrinths” (2008) and “Saved Hours” (2012) to this city, in 2018 it was saved in “A Grain of Truth”. While creating works from this series (“Diary Sheets and Letters to...”), I was inspired by legends from the Leszno region, including “Knight Wieniawa the Ring”, “Twardowski's Treasures”, “The White Lady from the Castle of Rydzyna”, “Shepherd the Daredevil” and by the news of “Leszno life” taken from daily newspapers. I tried to connect these two worlds, to find a direct translation between past and present time, to find an analogy between legends and facts. The works took the form of postcards and letters, put in envelopes, ready to be sent out. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria