Naprawa duszy

Naprawa duszy z cyklu Archeologia z mojej szuflady - Repair of the Soul from the series Archaeology from My Drawer

Opis

[PL] Joanna Imielska: Prace Naprawa duszy przynależą do cyklu Archeologia z mojej szuflady. Tym razem wydobyłam z chaosu rzeczy odnalezionych Głosy Katolickie, tygodniki z lat 50-tych XX w. Ważny w tym cyklu jest wątek ekologiczny, wykorzystanie starego papieru, nadało tym pracom specyficzny charakter. Ale to, co jest najważniejsze, to treści, zapisane na kartkach sprzed 70 lat, archaicznym językiem i dalekie od naszej rzeczywistości. Zestawiłam te słowa z tym, co tu i teraz. Jako przeciwwagę wykorzystałam współczesne cytaty, w których pokazana jest inna prawda: inna wiara, miłość, duchowość. Skonstruowałam nowe odczytanie, trudne odczytanie, związane z odkrywaniem innych prawd i związków. Stworzyłam swojego rodzaju grę słowną, rebus do rozwiązania. [EN] Joanna Imielska: The works Repair of the Soul belong to the series Archeology from My Drawer. This time I drew out from the chaos of found things issues of Głos Katolicki, a weekly magazine from the 1950s,. The ecological theme is important in this series, the use of old paper gave these works a specific character. But what is most important is the content written on 70-year-old pages, in archaic language and far from our reality. I juxtaposed these words with what is here and now. As a counterbalance, I used contemporary quotes in which a different truth is shown: different faith, love, spirituality. I constructed a new reading, a difficult reading, related to discovering other truths and relationships. I created a kind of word game, a puzzle to be solved. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK, MAREK LALKO

Galeria